Santa Missa
no Japão

Birthday of Jesus Christ

Ritos Iniciais

1- Procissão de entrada

2- Saudação

CHICHI TO KO TO SEIREI NO MINA NI YO'TE.
Amém!

SHU IESU KIRISUTO NO MEGUMI, KAMI NO AI, SEIREI NO MAJIWARI GA MINASAN TOTOMONI. R:

SHU IESU KIRISUTO NI YO’TE, KAMI DE ARU CHICHI KARA NO MEGUMI TO HEIWA GA MINASAN TOTOMONI. R:

SHU WA MINASAN TOTOMONI.
R: Mata shisai totomoni.

3- Ato Penitencial

MINA SAN, SHINSEI NA MATSURI O IWAU MAENI, WATASHITACHI NO OKASHITA TSUMI O MITOMEMASHOU.

MINA SAN, WATASHITACHI NO TSUMI O OMOI, KANSHA NO SAIGI O IWAU MAENI KOKORO O ARATAMEMASHOU.

A- ZENNOU NO KAMI TO,

Kyoudai no minasan ni kokuhaku shimasu. Watashi wa, omoi, kotoba, okonai, okotari ni yo'te tabitabi tsumi o okashimashita. Seibo Maria, subete no Tenshi to Seijin, soshite kyoudai no minasan, tsumi fukai watashi no tameni Kami ni ino'te kudasai.

B- KAMIYO

Tsumi fukai watashitachi o awaremi itsukushimi o shimeshi sukui o oate kudasai.

ZENNOU NO KAMI GA, WATASHITACHI O AWAREMI , TSUMI O YURUSHI, EIEN NO INOCHI NI MICHIBIITE KUDASAI MASU YOUNI.
Amém!

Kyrie Eleison

Shu yo, awaremi tamae.
Shu yo, awaremi tamae.

Kirisuto, awaremi tamae.
Kirisuto, awaremi tamae.

Shu yo, awaremi tamae.
Shu yo, awaremi tamae.

C- UCHIKUDA KARETA KOKORO o iyasu tameni tsukawa sareta Shu yo, awaremi tamae.
Shu yo, awaremi tamae.

Tsumi bito o maneku tameni korareta Kirisuto, awaremi tamae.
Kirisuto, awaremi tamae.

Uchikuda kareta kokoro o iyasu tameni tsukawa sareta Shu yo, awaremi tamae.
Shu yo, awaremi tamae.

ZENNOU NO KAMI GA, WATASHITACHI O AWAREMI , TSUMI O YURUSHI, EIEN NO INOCHI NI MICHIBIITE KUDASAI MASU YOUNI.
Amém!

4- Hino de Louvor

Ten no ito takaki tokoro ni wa kami ni eikou.
Chini wa Zeni no hito ni heiwa are.

Warera Shu o home, Shu o tatae,
Shu o ogami, Shu o agame,

Shu no Oinaru eikou no yue ni kansha shitatematsuru.
Kami naru Shu, Ten no Ou, Zennou no Chichi naru Kamiyo.

Shu naru onhitoriko, Iesu Kirisutoyo.
Kami naru Shu, Kami no kohitsuji, Chichi no mikoyo.

Yo no tsumi o nozoki tamou Shuyo, warera o awaremi tamae.
Yo no tsumi o nozoki tamou Shuyo, warera no negai o kikiiretamae.

Chichi no migini zashita mou Shuyo, warera o awaremi tamae.
Shu no miseinari, Shu no mi Ounari,

Shu no miito takashi, Iesu Kirisutoyo.
Seirei totomoni, Chichi naru Kamino Eikou no uchini.
Amém!

5- Oração Inicial

INORIMASHOU. . . . SEIREI NO MAJIWARI NO NAKADE ANATA TOTOMONI YOYO NI IKI, SHIHAI SHITE ORARERU ONKO, WATASHITACHI NO SHU IESU KIRISUTO NI YO'TE.
Amém!

Liturgia da Palavra

6- 1ª Leitura

KAMI NO KOTOBA.
Kami ni kansha.

7- Salmo

8- 2ª Leitura

9- Aleluia

10- Evangelho

SHU WA MINASAN TOTOMONI.
Mata shisai totomoni.

(MATAI / MARUKO / RUKA/ YOHANE) NI YORU FUKUIN.
Shu ni eikou.

KIRISUTO NI SAMBI.
Kirisuto ni sambi.

11- Holimia

12- Profissão de fé

Símbolo Apostolico

Tenchi no souzoushu, zennou no Chichi de aru Kami o shinjimasu.

Chichi no hitori ko, watashitachi no Shu Iesu Kirisuto o shinjimasu.

Shu wa seirei ni yo'te yadori, otome Maria kara umare, Pontio Pirato no motode kurushimi o uke, Jyuujika ni tsukerarete shini, houmurare, yomi ni kudari, mi'kameni shishano uchi kara fu'katsushi, Ten ni nobo'te, zennou no Chichi de aru Kami no migi no zani tsuki, seisha to shisha o sabaku tameni koraremasu.

Seirei o shinji, sei naru fuhen no kyoukai, seito no majiwari, tsumi no yurushi, karada no fu'katsu, eien no inochi o shinjimasu.
Amém!

Símbolo Niceno-Constantino-Politano

Watashi wa shinjimasu. Yui itsu no kami, zennou no Chichi, ten to chi, mieru mono, mienai mono, subete no mono no tsukuri nushi o.

Watashi wa shinjimasu. Yui itsu no Shu, Iesu·kirisuto o. Shu wa Kami no hitorigo, subete ni saquida'te chichi yori umare, Kami yori no Kami, hikari yori no hikari, makoto no Kami yori no makoto no Kami, tsukurareru koto naku umare, chichi to Chichi to i'tai. Subute wa Shu ni yo'te tsukuraremashita. Shu wa, watashitachi jinrui no tame, watashitachi no sukui no tameni ten kara kudari, seirei ni yo'te, otome Maria yori karada o uke, hito to nararemashita. Pontio·Pirato no motode, watashitachi no tameni jyuujika ni tsukerare, kurushimi o uke, homurare, seisho ni aru toori mi'kame ni fu'katsushi, ten ni nobori, Chichi no migi no za ni tsuite oraremasu. Shu wa, seisha to shisha o sabaku tameni eikou no uchi ni futatabi koraremasu. Sono kuni wa Owaru koto ga arimasen.

Watashi wa shinjimasu. Shu de ari, inochi no atae nushi de aru seirei o. Seirei wa, Chichi to ko kara dete, Chichi to Ko totomoni reihai sare, eikou o uke, mata yogensha o tooshite katararemashita.

Watashi wa, seinaru, fuhenno, shitoteki, yuiitsu no kyoukai o shinjimasu. Tsumi no yurushi o motarasu yuiitsu no senrei o mitome, shisha no fu'katsu to raise no inochi o machi nozomimasu.
Amem!

13- Preces

Shu yo, watashitachi no inori o kiki-irete kudasai.

Liturgia Eucarística

14- Procissão das oferendas

15- Benção do pão

KAMIYO, ANATA WA BANBUTSU NO TSUKURI NUSHI, KOKONI SONAERU PAN WA ANATA KARA ITADAITA MONO, DAICHI NO MEGUMI, ROUDOU NO MIMORI, WATASHITACHI NO INCHI NO KATE TO NARU MONO DESU.
Kamiyo, anata wa banbutsu no tsukuri nushi.

16- Benção do vinho

KAMIYO, ANATA WA BANBUTSU NO TSUKURI NUSHI, KOKONI SONAERU BUDOU SHU WA ANATA KARA ITADAITA MONO, DAICHI NO MEGUMI, ROUDOU NO MIMORI, WATASHITACHI NO INCHI NO KATE TO NARU MONO DESU.
Kamiyo, anata wa banbutsu no tsukuri nushi.

Convite a Oração

MINA SAN, KONO SASAGE-MONO O ZEN'NO NO KAMI DE ARU CHICHI GA UKE-IRETE KUDASARU YOUNI INORIMASHOU.

Kami no eiko to sambi no tame, mata zen-kyokai to, watachitachi jishin no tame ni, shisai no te o toshite o-sasage-suru ikenie o o-uke-kudasai.

17- Oração sobre as Oferendas

INORIMASHOU. . . . WATASHITACHI NO SHU IESU KIRISUTO NI YO'TE.
Amém!

18- O Senhor esteja convosco!

SHU WA MINASAN TOTOMONI.
R: Mata shisai totomoni.

KOKORO O KOMETE KAMI O AOGI,
R: Sanbi to kansha o sasagemashou.

19- Prefácio

SEINARU CHICHI, ZENNOU EIEN NO KAMI,... OWARI NAKU HOME UTAIMASU.

20- Santo

Seinaru kana, seinaru kana, seinaru kana, bangun no kami naru shu. Shu no eikou wa tenchi ni mitsu. Ten no ito takaki tokoro ni hosanna. Homu bekikana, Shu no nani yorite kitaru mono. Ten no ito takaki tokoro ni hosanna.

21- Oração Eucaristica II

MAKOTONI TOUTOKU SUBETE NO SEISEI NO MINAMOTO DE ARU CHICHIYO, IMA SEIREI NI YO'TE KONO SONAE MONO O TOUTOI MONO NI SHITE KUDASAI. WATASHITACHI NO TAMENI SHU IESU KIRISUTO NO ONKARADA TO + ONCHI NI NARIMASU YOUNI. SHU IESU WA SUSUNDE JYUNAN NI MUKAU MAENI, PAN O TORI, KANSHA O SASAGE, WA'TE DESHINI ATAETE OOSENI NARIMASHITA. MINA, KORE O TO'TE TABENASAI. KORE WA ANATAGATA NO TAMENI WATASARERU, WATASHI NO KARADA DE ARU.

SHOKUJI NO OWARI NI ONAJI YOUNI SAKAZUKI O TORI, KANSHA O SASAGE, DESHINI ATAETE OOSENI NARIMASHITA. MINA, KORE O UKETE NOMINASAI. KORE WA WATASHI NO CHI NO SAKAZUKI, ANATAGATA TO OOKU NO HITO NO TAMENI NAGASARETE, TSUMI NO YURUSHI TO NARU ATARASHI EIEN NO KEIYAKU NO CHI DE ARU. KORE O WATASHI NO KINEN TO SHITE OKONAINASAI.

Eis o mistério da fé!

SHINKOU NO SHIMPI.
- Shu no shi o omoi, fu'katsu o tataeyou, Shu ga korareru made.
- Shu no shi o aogi, fu'katsu o tatae, tsuge siraseyou, Shu ga korareru made.

WATASHITACHI WA IMA, SHU IESU NO SHI TO FU'KATSU NO KINEN TO SHITE O OKONAI, KOKODE ANATA NI HOUSHI DEKIRU KOTO O KANSHA SHI, INOCHI NO PAN TO SUKUI NO SAKAZUKI O SASAGEMASU. KIRISUTO NO ONKARADA TO ONCHI NI TOMONI AZUKARU WATASHITACHI GA, SEIREI NI YO'TE HITOTSU NI MUSUBAREMASU YOUNI. SEKAI NI HIROGARU ANATANO KYOUKAI O OMOI OKOSHI, WATASHITACHI NO KYOUFU FRANCISCO SEI, WATASHITACHI NO SHIKYOU ..., SUBETE NO KYOUEKISHA O HAJIME, ZENKYOUKAI O AI NO KANSEI NI MICHIBIITE KUDASAI.

( KYOU ) KONO YO KARA ANATA NO MOTONI OMESHINI NA'TA ... O KOKORO NI TOMETE KUDASAI. SENREI NI YO'TE KIRISUTO NO SHI NI MUSUBARETA MONOGA, SONO FU'KATSU NI MO MUSUBARERU KOTOGA DEKIMASU YOUNI.

MATA, FU'KATSU NO KIKOU O MO'TE NEMURI NI TSUITA WATASHITACHI NO KYOUDAI TO SUBETE NO SHI SHA O KOKORO NI TOME, ANATA NO HIKARI NO NAKANI UKE IRETE KUDASAI. NAO, WATASHITACHI O AWAREMI, KAMI NO HAHA OTOME MARIA TO SHITO O HAJIME, SUBETE NO JIDAI NO SEIJIN TOTOMONI EIEN NO INOCHI NI AZUKARASETE KUDASAI. ONKO IESU KIRISUTO O TOOSHITE ANATA O HOMETA TAERU KOTO GA DEKIMASU YOUNI.

22- Elevação do Corpo e Sangue de Cristo

KIRISUTO NI YO'TE KIRISUTO TOTOMONI KIRISUTO NO UCHINI, SEIREI NO MAJIWARI NO NAKADE, ZENNOU NO KAMI, CHICHI DE ARU ANATA NI, SUBETE NO HOMARE TO EIKOU WA, YOYO NI ITARU MADE.
Amém!

23- Pai Nosso

SHU NO OSHIE O MAMORI, MIKOTOBA NI SHITAGAI, TSUTSUSHINDE SHU NO INORI O TONAEMASHOU.
Ten ni orareru watashitachi no Chichiyo, mina ga sei to saremasu youni. Mikuni ga kimasu youni. Mikokoro ga ten ni okonawareru toori chi nimo okonawaremasu youni. Watashitachi no higoto no kate o kyou mo oatae kudasai. Watashitachi no tsumi o oyurushi kudasai. Watashitachi mo hito o yurushimasu. Watashitachi o yuuwaku ni ochiirasezu, aku kara osukui kudasai.

24- Livrai-nos de todos os males

ITSUKUSHIMI FUKAI CHICHIYO, SUBETE NO AKUKARA WATASHITACHI O SUKUI, GENDAI NI HEIWA O OATAE KUDASAI. ANATA NO AWAREMI NI SASAERARE, TSUMI KARA KAIHOUSARETE, SUBETE NO KONNAN NI UCHI KATSU KOTO GA DEKIMASU YOUNI. WATASHITACHI NO KIBOU, SUKUI NUSHI IESU KIRISUTO GA KORARERU NO O MACHI NOZONDEIMASU.
Kuni to chikara to eikou wa, kagiri naku anata no mono.

25- Oração da Paz

SHU IESU KIRISUTO, ANATA WA SHITO NI OOSE NI NARIMASHITA. "WATASHI WA HEIWA O ANATAGATA NI NOKOSHI, WATASHI NO HEIWA O ANATAGATA NI ATAERU." WATASHITACHI NO TSUMI DE WA NAKU KYOUKAI NO SHINKOU O KAERIMI, OKOTOBA NO TOORI KYOUKAI NI HEIWA TO I'CHI O OATAE KUDASAI.
Amém!

26- Saudação da paz

SHU NO HEIWA GA ITSUMO MINASAN TOTOMONI.
Mata shisai totomoni.

TAGAI NI HEIWA NO AISATSU O KAWASHIMASHOU.
Shu no heiwa.

27- Fração do Pão

KAMI NO KOHITSUJI,
Yo no tsumi o nozoki tamou Shuyo, warera o awaremi tamae.

KAMI NO KOHITSUJI,
Yo no tsumi o nozoki tamou Shuyo, warera o awaremi tamae.

KAMI NO KOHITSUJI,
Yo no tsumi o nozoki tamou Shuyo, warera ni heian o atae tamae.

28- Eis o Cordeiro de Deus...

KAMI NO KOHITSUJI NO SHOKUTAKU NI MANE KARETA MONO WA SAIWAI.
Shuyo, anata wa Kami no Ko Kirisuto, eien no inochi no kate, anata o oite dare no tokoro ni yukimashou.

29- Comunhão

KIRISUTO NO ON KARADA
Amém!

30- Oração / Canto do ES

31- Oração Final

INORIMASHOU. . . . , WATASHITACHI NO SHU IESU KIRISUTO NI YO'TE.
Amém!

Ritos de Envio

32- Avisos

33- Benção

SHU WA MINASAN TOTOMONI.
Mata shisai totomoni.

ZENNOU NO KAMI, CHICHI TO KO TO SEIREI NO SHUKUFUKU GA+ MINA SAN NO UENI ARIMASU YOUNI.
Amém!

34- Envio

KANSHA NO SAIGI O OWARIMASU. IKIMASHOU, SHU NO HEIWA NO UCHI NI.
Kami ni kansha.

MISA SEISAI O OWARIMASU. IKIMASHOU, SHU NO HEIWA NO UCHI NI.
Kami ni kansha.

35- Canto